نفحـــات

یستنشق الارواح نفحات الوصال فی الاسحار

نفحـــات

یستنشق الارواح نفحات الوصال فی الاسحار

نفحـــات

یا منى قلوب المشتاقین و یا غایة آمال المحبین اسالک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی إلى قربک و ان تجعلک احب الی مما سواک و ان تجعل حبی ایاک قائدا الى رضوانک


+ الم باید نه قلم.


 
منزهى تو!
چه اندازه تنگ است راه‌ها بر کسى‏ که توأش رهنمون نباشى...
و چه اندازه حقیقت روشن است‏ براى کسی که تو راهش را نشانش داده ‏اى...
خدایا! پس ما را به راههاى رسیدن به درگاهت بدار و از نزدیک‌ترین راهى که به تو رسند ما را ببَر!
دور را بر ما نزدیک گردان و راههاى سخت و دشوار را بر ما آسان و هموار ساز...
و ملحقمان دار به آن بندگانت که در پیشى گرفتن به سویت شتاب کنند و یکسره بطور مداوم در خانه‏ ات را می کوبند و در شب و روز تو را پرستش کنند و آن‌ها از هیبتت ترسانند...
 آنانکه آبخورشان را پاک کردى و بخواسته‏‌هایشان رسانیدى‏ و به دادن آنچه جویایش بودند کامرواشان ساختى و حاجت‌هاشان را از فضل خویش برآوردى‏ و دل‌هاشان را سرشار از دوستى خویش کردى و از آب زلال معرفتت سیرابشان کردى...
پس بوسیله‏ تو، به لذت مناجاتت نائل گشتند و از ناحیه تو بالا‌ترین مقاصدشان را بدست آوردند...
پس اى‏ کسى که بر آنانکه به سویش رو کنند رو آورى و با توجه بدان‌ها مهرورزى و نعمت بخشى و اى آنکه نسبت به‏ بی خبران و غافلان از ذکر خود رحیم و مهربانى و با جلب آنان به درگاهت دوستدار و مهرورزى.
از تو خواهم از کسانى قرارم دهى که بهره بیشترى از تو دریافت داشته و مرتبه والاترى را حائز گشته‏ و از دوستیت نصیب بیشترى عایدش شده و در معرفتت سهم زیادترى بهره ‏اش داده‏ اند...
زیرا که توجه من از همه جا بسوى تو منقطع شده و اراده و آرزویم به جانب تو گشته است پس مراد من تنها تویى نه دیگرى ‏و شب ‏زنده‏ دارى و بی خوابیم فقط بخاطر تو است نه غیر تو...
و دیدارت نور چشم من است و وصل تو آرزوى جان من و بسوى تو است اشتیاقم و در وادى محبت تو سرگشته ‏ام، و در هواى تو است دلدادگیم‏ و خوشنودى تو است مقصودم و دیدار تو است حاجت من و نعمت جوارت مطلوب من است نزدیکى و قرب به تو منتهاى‏ واسته من است و در مناجات با تو است خوشى و راحتیم...
و پیش تو است داروى دردم و شفاى‏ جگر سوخته‏ام و تسکین حرارت دلم و برطرف شدن دشواریم...
پس اى خدا بوده باش تو انیس و همدمم در حال وحشتم و گذرنده‏ از لغزشم و آمرزنده گناهم و پذیرنده توبه ‏ام و اجابت کننده دعایم و سرپرست‏ نگهداریم و توانگرى ده از نداریم و مرا از خویش جدایم مکن و از درگاهت دورم منما اى‏ تو نعیم و جنت من و اى دنیا و آخرتم اى مهربان‌ترین مهربانان‏...
 
مناجات المریدین
 
 
+ ربما؛
(آلبوم مجاز-گروه ثلاثی جبران)